مرور برچسب

ارزرمزنگاری شده

بررسی دادگاه ریپل و رکوردشکنی دوجکوین تا صعود قیمت بون و پاو سواپ

در این قسمت از پادکست هفتگی رمز ارز ی چین پاد سعی بر بررسی اخبار ‌مهم پیرامون دادگاه ریپل و بررسی رکوردشکنی جدید‌ رمز ارز‌ دوجکوین در‌ تعداد تراکنشها همچنین بررسی رشد های صعودی پاو سواپ و بون توکن حاکمیتی شبکه شیباریوم رمز ارز ‌شیبا اینو