مرور برچسب

تنگل

دگ (DAG) چیست؟ (رفتن به ورای بلاکچین با کارگردانی نمودارهای حلقوی)

درین مقاله به توصیف کامل مفهوم دگ میپردازیم.اگر سازمانها فقط می توانند از نقاط قوت بلاکچین (تغییر ناپذیری ، امنیت و عدم تمرکز آن) ضمن پرداختن به مشکلات تأخیر و مقیاس پذیری آن استفاده کنند ، می تواند به ابزاری شگفت زده وسازمانی مبدل شود که